Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Μαυροματίου

Υπήρξε ένα από τα μετόχια της μονής Σαγματά. Χρονολογίκα τοποθετείται στη Μεσοβυζαντινή περίοδος. Στη αρχική του μορφή ήταν ένα μικρός δικιόνιος, σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο. Πιθανόν μετά από σεισμό και την κατάρρευση του τρούλου, το κτήριο μετασκευάστηκε σε τρίκλιτο τρουλοκάμαρο ναό. Στα τέλη του 17ου αιώνα επεκτάθηκε νότια για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αυξανόμενων κατοίκων.